Regulamin rezerwacji i pobytu w domu Paprotka

1. Wprowadzenie

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji najmu domu Paprotka oraz warunków pobytu na posesji, na której znajduje się dom.
 • Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji terminu i wpłatę zaliczki. Dokonując powyższych czynności Najemca potwierdza, że zapoznał się z treścią i akceptuje warunki regulaminu.
 • Regulamin obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie domu Paprotka.

2. Rezerwacja pobytu

 • Rezerwację można dokonać za pomocą formularza na stronie paprotka.eu, wysyłając maila na adres paprotka@gmail.com, telefonicznie pod numerem telefonu +48 534 800 029.
 • Rezerwacja zostanie potwierdzona po wpłacie zaliczki w wysokości 30% kwoty pobytu na wskazane przez Właściciela konto bankowe.
 • W przypadku rezerwacji na 3 doby zaliczka równa jest wartości pierwszej doby.
 • Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 3 dni od złożenia rezerwacji (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie 30 dni przed zameldowaniem, zaliczka jest zwracana w całości na konto z którego dokonano wpłaty. Po tym terminie zaliczka nie ulega zwrotowi. Kaucję zwrotną w wysokości 450 zł należy uregulować wpłacając na konto bankowe, nie później niż 48h przed rozpoczęciem najmu.
 • Pozostałą część należności za pobyt Najemca wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy odebraniu kluczy.
 • Najemca zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 • W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 • W trakcie dokonania rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rezerwacji, zameldowania i pobytu w domu Paprotka.
 • Zameldowanie w domu Paprotka jest możliwe od godziny 16:00 pierwszego dnia rezerwacji. Wymeldowanie i opuszczenie domu powinno nastąpić do godziny 12:00 ostatniego dnia rezerwacji.
 • Z reguły możliwe jest wcześniejsze zameldowanie i/lub późniejsze wymeldowanie, takie życzenia należy zgłaszać wcześniej telefonicznie bądź mailowo.
 • Nie wystawiamy faktur VAT.

3. Użytkowanie i odpowiedzialność podczas pobytu

 • Najemca ma prawo zgłosić telefonicznie lub mailowo na adres paprotka@gmail.com wszelkie uwagi dotyczące pobytu.
 • Najemca po przyjeździe, lecz przed zameldowaniem zobowiązany jest odebrać dom, to znaczy sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domu Paprotka.
 • Brak uwag ze strony Najemcy co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu.
 • Najemca otrzymuje jeden komplet kluczy do domu. W przypadku zgubienia zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 zł.
 • Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się pod nadzorem rodziców/opiekunów prawnych. Rodzicie/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań dzieci.
 • W domu Paprotka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Zakaz ten nie dotyczy ogrodu i tarasu o ile goście będą korzystać z popielniczek dostępnych na tarasie. Złamanie tego zakazu skutkuje obciążeniem opłatą w wysokości 200 zł.
 • Osoby nieprzestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
 • Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Najemca. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania nieczystości po swoim zwierzęciu.
 • Nie można dokonywać jakichkolwiek zmian w domu Paprotka i jego wyposażeniu.
 • Zabrania się wnoszenia do domu Paprotka materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.
 • W domu Paprotka obowiązuje zakaz patroszenia, mycia i smażenia ryb. Dzięki temu utrzymujemy wysoki standard czystości. Osoby wędkujące proszone są o powiadomienie właściciela o swoich planach.
 • Palenie ogniska na terenie ogrodu może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu.
 • Udostępniamy bezpłatny niestrzeżony parking.
 • Samochód można zaparkować tuż za bramą wjazdową. Wjazd na dalszą część ogrodu jest zakazany.
 • Na terenie domu Paprotka obowiązuje zakaz mycia samochodów.
 • Najemca nie może przekazać i udostępnić domu Paprotka osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który wniesiona została opłata. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domu Paprotka (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), należy liczyć się z dodatkową opłatą uzgodnioną z właścicielem.
 • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych (w tym użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem przedmiotów stanowiących wyposażenie domu) powstałe z jego winy bądź winy odwiedzających go osób i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcie usterek wykonane zostały na jego koszt. Zniszczenia są rozliczane przy wymeldowaniu lub w ciągu 5 dni od wymeldowania adekwatnie do skali zniszczeń według wyceny rynkowej sporządzonej przez właściciela domu.
 • Dom Paprotka jest wyjątkowym miejscem wypoczynku i relaksu. Staramy się by wyposażenie i otoczenie domu było w doskonałym stanie, tak by dom spełniał swoje funkcje. Dlatego pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 450 zł na wypadek nieprzewidzianych zniszczeń i strat. W przypadku braku strat kaucja jest zwracana niezwłocznie (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych) na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty.
 • W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w domu Paprotka i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 • Jeśli w przypadku zakłócania ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22:00 do 6:00 Właściciel bądź osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia najmu.
 • Najemca jest zobowiązany do utrzymania oraz zwrotu domu Paprotka w stanie zastanym.
 • Prawem Właściciela dla sporów między Właścicielem a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Właściciela.

4. Odpowiedzialność Paprotka

 • Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje losowe (np. chwilowy brak prądu spowodowany burzą) oraz awarie i ich skutki od nas niezależne.
 • Nie bierzemy odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w domu lub ogrodzie.
 • Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia/utratę samochodu lub innego pojazdu oraz przedmioty pozostawione w pojazdach.
 • Cena usług świadczonych przez właściciela nie obejmuje ubezpieczenia.
 • Na okres wyjazdu-pobytu w domu Paprotka zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.
 • Uwagi i reklamacje związane z pobytem w domu Paprotka prosimy zgłaszać mailowo na adres paprotka@gmail.com najszybciej jak to możliwe. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie a Najemca zostanie powiadomiony o sposobie ich załatwienia.
 • W każdej innej sprawie nie ujętej w regulaminie prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem tel. + 48 534 800 029 lub mailowo paprotka@gmail.com.

Skontaktuj się z nami!

Telefon:

Email:

Adres:

17-220 Nowa Łuka
ul. Jelenia 1

Wyślij wiadomość